Novela Zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Poslanci v červnu 2021 schválili novelu Zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Pro všechny veřejnoprávní původce, kteří jsou výkonem spisové služby povinni to znamená, že pokud někteří z nich doteď vedli spisovou službu analogově v podacím deníku, musejí dle novely všichni tito původci, přejít na výkon spisové služby v elektronické podobě a to v následujících termínech...

První skupina původců do 31.12.2023
a) Organizační složky státu,
b) ozbrojené síly,
c) bezpečnostní sbory,
d) státní příspěvkové organizace,
e) státní podniky.

Druhá skupina původců do 31.12.2024
f) Územní samosprávné celky,
g) organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
h) právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
i) vysoké školy,
j) školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování (dále jen „školy“),
k) zdravotní pojišťovny,
l) veřejné výzkumné instituce,
m) právnické osoby zřízené zákonem.

Novela zákona také souvisí s atestací elektronických systémů spisových služeb, která ověří soulad aplikace s požadavky Zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a NSESSS (Národní standard elektronických systémů spisových služeb).
Tuto atestaci budou muset dodavatelé elektronických systémů spisových služeb splnit do 31.12.2023 a všichni výše uvedení původci budou muset spisovou službu vést v atestované aplikaci elektronického systému spisové služby.