GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Rádi bychom Vás informovali o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v rámci poskytování služeb společností CNS a.s..

Níže uvedené informace slouží k zajištění Vaší plné a transparentní informovanosti o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jakým způsobem s nimi nakládáme. Zpracování Vašich osobních údajů je v souladu s právním předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení” a s zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů probíhá za účelem uzavření smluvního vztahu, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností plynoucích ze smluv, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Správce osobních údajů:

CNS a.s.

se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník

IČO: 26129558

DIČ: CZ26129558

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6233

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Tereza Vacková

e-mail: gdpr@cns.cz

Na základě uzavřených smluv v oblasti outsourcingu a správy sítí vystupujeme jako zpracovatel a s našimi klienty máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením a dále v souladu s právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci provozu naší společnosti, obchodní činnosti a poskytování služeb v oblasti outsourcingu a správy sítí jsou zpracovávány:

 • osobní údaje nutné pro obchodní jednání v rozsahu jméno, příjmení, titul, bydliště, e-mail, telefon,
 • osobní údaje nezbytné pro uzavření smluvního vztahu v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, podpis, případně i bydliště, datum narození a rodné číslo (jedná se o veřejně dostupné informace uvedené v Obchodním rejstříku),
 • osobní údaje zaměstnanců a třetích stan, které uvedl obchodní partner, umožňující nám kontakt s Vámi v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, e-mail, telefon.

V rámci poskytování služeb z pozice zpracovatele jsou zpracovávány:

 • jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, telefonní a e-mailový kontakt zaměstnanců klienta za účelem plnění předmětu smlouvy,
 • další osobní údaje zaměstnanců klienta uvedené v aplikacích a adresářích klienta, ke kterým nám klient umožní přístup za účelem plnění předmětu smlouvy,
 • další osobní údaje třetích stran klienta uvedené v aplikacích a adresářích klienta, ke kterým nám klient umožní přístup za účelem plnění předmětu smlouvy.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy jsou uchovávány po dobu 10 let od posledního kontaktu za účelem obnovení spolupráce.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu uvedenou na příslušném souhlasu nebo do jeho odvolání.

Po ukončení doby oprávněného zpracování Vašich osobních údajů jsou tyto údaje zlikvidovány v souladu s relevantními právními předpisy.

Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • Za účelem poskytování služeb na základě plnění zákonných povinností podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Za účelem kontaktních jednání s Vámi v rámci realizace smluvního vztahu, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, a to na základě právní povinnosti a našeho oprávněného zájmu. 

 Komu dále poskytujeme Vaše osobní údaje?

 • Našim zpracovatelům, kteří pro společnost CNS a.s. provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy. Společnost CNS a.s. využívá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy společnosti CNS a.s. poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné, pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
 • Případně dalším subjektům, a to pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Máte právo si vyžádat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, uplatnit i další níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz nebo osobně v sídle naší společnosti.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

-      účelu zpracování osobních údajů,

-      kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,

-      době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,

-      zdrojích Vašich osobních údajů,

-      skutečnosti, zda dochází při zpracování k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Společnost CNS a.s. Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné apod.

V případě, že jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu, máte právo:

a)     získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

b)     na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete nás požádat o:

a)     opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění našich právní povinnosti)

b)     omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost CNS a.s. Vás vždy bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Jak provést změnu ve Vašich osobních údajích?

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde, a to prostřednictvím e-mailu gdpr@cns.cz   nebo osobně v sídle naší společnosti.

Pokud budete mít výhrady ke zpracování Vašich osobních údajů společností CNS a.s., můžete se obrátit na nás, jako správce Vašich údajů, prostřednictvím e-mailu  gdpr@cns.cz  nebo osobně v sídle naší společnosti.

V případě nečinnosti z naší strany, nebo pokud Vás neuspokojí naše vyřízení Vaší žádosti, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.